Träff med politikerna

Den 6 maj träffade föreningarna politikerna i Landskrona Stad på Plantan.
Läs mer på Landskronadirekten.

Här kommer ett sammandrag av vad som diskuterades under mötet:

Till: Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation (LISA)
Deltagande politiska partier i Landskrona
Fritidsnämnden
Fritids- och kulturförvaltningen

Utvärdering av enkäter i samband med
politikerdialog i Landskrona den 6 maj 2014

Skåneidrotten tillsammans med LISA har bjudit in idrottsföreningarna och de politiska partierna i Landskrona till två träffar i Landskrona under våren 2014.

27 januari 2014

Paneldebatt med ca 60 deltagande föreningsrepresentanter och sex deltagande politiska partier;
FP, KD,M, S, SD, V. Moderator: Björn-Anders Larsson, Idrottsekonomiskt centrum.

6 maj 2014

Politikerdialog med 18 föreningsrepresentanter och fem deltagande politiska partier;
FP, M, S, SD, V, samt fritidsnämndens ordförande Birgitta Persson (M).
Moderator: Johanna Ingvaldson, Skåneidrotten

I samband med dialogträffen den 6 maj fick föreningarna svara på en enkel enkät (5 frågor) om hur de ser på en fortsättning av dessa två träffar.

Svaren har kategoriserats där så är möjligt samt redovisats enligt citatprincipen.
Under respektive fråga har några kommentarer eller reflektioner gjorts.
Totalt har 18 personer besvarat enkäten.

Sammanställning och utvärdering har genomförts av Skåneidrotten.

Har ni frågor om innehållet av dokumentet så besvarar dessa av Johanna Ingvaldson, johanna.ingvaldson@skaneidrotten.se, 010-476575

Fråga 1

Tycker du att det ska arrangeras mötesplatser mellan politiker och föreningsliv framöver?

• Nej (1)
– Nej, inte i det närmaste. Vi ska lägga vår tid på att handla
• Ja/absolut (14)
• Ja, med tillägg (3)
– Absolut, väldigt viktigt att vi möts
– Ja, men under mer dialogformer än debattformer. Rundabordssamtal hade gett mer
– Fler föreningar som bjuds in att presentera sig hos fritidsnämnden. Öppen dialog som nu. Dialog inom segment av föreningslivet, t ex fotboll, motorsporter

Kommentar/reflektion:
– I princip samtliga anser att det ska finnas någon form av mötesplatser mellan politiker och föreningsliv.

Fråga 2

I så fall, hur ofta?

• Varannan månad alt kvartalsvis (2)
• 1 gång per kvartal (7)
• 3 gånger per år (2)
• 2 gånger per år (4)
– Fördelaktigt inför start av varje säsong
• 1-2 gånger per år (1)
• 1 gång per år, minst (1)
– Före varje budgetförhandling, minst
• Aldrig (1)
– Vi behöver inte sitta och tjata tillsammans längre. Ingen fråga vi ställde sist, fick vi svar på idag

Kommentar/reflektion:
– Flertalet föreslår kvartalsvisa träffar framöver, även om ungefär lika många föreslår något glesare intervall
– Troligen kan 4 ggr per år upplevas som i mesta laget, när det väl konkretiseras i datum och tid

Fråga 3

Vem ska delta?

• Alla som vill bidra / som det berör (6)
– Alla som vill bidra med idéer och synpunkter
– Alla; LISA, medlemmar och Skåneidrotten
– Alla
– Politiker + nämndsansvarig
– Politiker och föreningar
– Fritidsnämnd och politiker
• Alla / som idag + att förvaltningen deltar (7)
– Alla det berör, både förenings- och näringsliv. Fler tjänstemän från kommunen dock
– Så många som möjligt, även förvaltningen
– Politiker, förvaltning och föreningsliv
– Politiker, tjänstemän och föreningslivet
– Som nu, men även förvaltningen
– Representanter för idrottslivet (mindre grupper kanske), politiker, förvaltningen
• Krav & begränsningar (4)
– Minst en representant per parti och förening
– Om möjligt, mindre antal föreningar med mer gemensamma, ja…
– Representanter från alla partier och minst en representant från föreningar, samt någon från förvaltning
– Föreningar som har relevanta samarbete

Kommentar/reflektion:
– Flertalet anser att alla som är berörda och vill bidra, också ska få delta
– Det anses av många också som värdefullt om personal från fritids- och kulturförvaltningen på ett eller annat kan medverka

Fråga 4

Former?

• Som idag / något liknande som idag (6)
– Inte alltför stora grupper
– Rundabordsdialoger
– Panel, men även tjänstemän bör ha stor roll
• Liknande sporter / olika former (2)
– T ex alla fotbollsklubbar tillsammans med politiker
– Olika former för olika idrotter, t ex att man samlar alla motorsporter på en träff, lagsporter på en träff osv
• Diverse svar
– Två olika teman;
året som gått (uppföljning av de slutsatser som drogs), och
året som kommer (ska innehålla behovsinventering före och under mötet i workshopform)
– Punkter som rör idrotten i samhället, hur det kan förbättras och hur samarbetet kring politik, kommun och föreningsliv fungerar
– Begränsad deltagare

Kommentar/reflektion:
– Dialogform på ett eller annat sätt verkar vara mer efterfrågat än paneldebatt som en fortsättning på dessa två genomförda träffar
– Paneldebatt kan som forum vara lämpligt under ett valår / inför ett val
– Under fråga 5 framkommer också ett förslag om att samla idrottsföreningarnas representanter till ett möte diskutera sig samman och enas kring vilka frågor som man gemensamt vill driva gentemot politiken

Fråga 5

Andra önskemål?

– Mer samarbete inom föreningarna. Hur få till samarbete inom
a) Kansli, b) underhåll klubbstugor, c) anläggningsskötsel
– Vi skulle även kunna ha olika temadiskussioner som t ex ungdomsverksamheter, anläggningar, bidrag, osv, så att föreningar vet vad som ska diskuteras. Då vet man vem som ska komma från föreningen och om man ska komma. Detsamma gäller politiker och tjänstemän, så att rätt personer träffas.
– Mer info kring tidigare möten, utvärderingar hur frågorna framgåtts
– Hur kan föreningar hjälpa varandra genom hjälp från politiker och tjänstemän
– Även få in mer önskemål/behov från föreningar. Inte glömma att politiker är övergripande ”verktyg” för medborgarna och ska ej bestämma i detalj
– Bra om föreningarna kan träffas före en politikerdialog och diskutera behov, och olika frågor
– Förslag till framtid:
Handlingsplan till Idrottspolitiskt program. Hur får vi en gemensam bild?
1) Utse projektledare
2) Projektledare utser arbetsgrupp som är förankrad i föreningslivet
3) Arbetsgruppen arbetar utifrån förutsättningar som finns
4) Handlingsplan skapas. Punkter skapas. Allt från 10-50 st.
Prioritet-Framtid-Idrott i Landskrona
5) Punkter följs. Struktur, tydlighet. Idag spretar besluten.
Vi kommer absolut ingen vart med fler träffar där 60 föreningar tjatar mot politiker utan struktur och mål.

Kommentar/reflektion:
– Förutom dialogen med politikerna finns också en viss efterfrågan om samarbete föreningarna emellan i olika tematiserade frågor. Här kan kanske LISA bjuda in till tematräffar eller kanalisera det intresset som finns hos föreningarna
– En fortsatt dialog mellan föreningslivet och politikerna är viktig. LISA och dess styrelse har en uttalad roll som företrädare för det organiserade idrottslivet i kommunen och är med och påverkar den lokala idrottspolitiken. Det finns också möjlighet att fortsättningsvis bjuda in till öppna forumträffar för föreningarna, i likhet med genomförda dialogträffar.
– En annan möjlighet är att samla de föreningsrepresentanter som har störst intresse av att arbeta för Landskronas idrottsfrågor på ett övergripande plan, till en referensgrupp som tillsammans med LISAs styrelse kan träffas och vid vissa tillfällen sammanstråla med politikerna i fritidsnämnden.


Kommentera